De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen wal en schip

Bachelorrapport Humanitas Twente 2017

Tussen wal en schip

Bachelorrapport Humanitas Twente 2017

Samenvatting

Introductie

Door de WMO, de bezuinigingen op de professionele zorg en de gedeeltelijke verschuiving van de hulpverlening naar de informele zorg zou het kunnen dat doelgroepen tussen wal en schip vallen binnen het huidige zorgaanbod. Zij krijgen geen professionele hulp, maar ook bij informele hulpverleningsorganisaties als Humanitas Twente wordt deze groep afgewezen voor ondersteuning, doordat het aanbod van Humanitas Twente niet bij de hulpvraag past.

Methode

De kenmerken van de niet-gehonoreerde aanvragen werden door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse in kaart gebracht. Het doel is om de mate waarin de kenmerken voorkwamen in kaart te brengen. Het is dus een samenvattende inhoudsanalyse gericht op het identificeren van aspecten van de te analyseren data. Het doel was om te begrijpen wat het gebruik van deze kernbegrippen betekenen in de context van het onderzoek (Hsieh & Shannon, 2005).
Om te inventariseren hoe medewerkers van Humanitas denken over een manier van anticiperen (zoals in de hoofdvraag werd genoemd) werd dit op een kwalitatieve wijze in kaart gebracht. Door middel van interviews, een labelschema en een data-analyse.

Onderzoeksvraag

Aan de hand van de aanleiding en de vraag vanuit de praktijk is er de onderzoeksvraag ontstaan: ‘welke hulpvragen worden in het huidige informele hulpverleningsaanbod van Humanitas Twente niet voorzien en op welke manier kan Humanitas Twente op deze hulpvragen anticiperen?’. De daarbij aansluitende doelstelling is dat er op korte termijn wordt geïnventariseerd welke hulpvragen niet worden geaccepteerd en wat de aard is van deze hulpvraag en haar eigenschappen. Op de langere termijn zou Humanitas beter kunnen laten aansluiten op de vraag van de burger.  Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende twee theoretische deelvragen opgesteld: ‘Wat is de rol van informele zorg organisaties in de verschuiving van formele naar informele zorg?’ en ‘Wat is het huidige informele zorgaanbod binnen Humanitas Twente?’. Naast theoretische deelvragen zijn er de volgende praktische deelvragen opgesteld: ’Wat zijn de kenmerken van de niet- gehonoreerde hulpvragen?’, ‘Wat is de samenhang tussen deze niet-gehonoreerde hulpvragen?’, ‘Wat maakt dat deze hulpvragen niet worden aangenomen, volgens de medewerkers van Humanitas Twente?’, ‘Wat zou Humanitas Twente of indien van toepassing andere welzijnsorganisaties met deze hulpvragen kunnen doen, volgens de medewerkers van Humanitas Twente?’.
Humanitas Twente heeft als doel om met de inzet van (getrainde) vrijwilligers mensen in de regio met een hulpvraag ondersteuning te bieden. Om op deze manier de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en bij te dragen aan een humane samenleving (Humanitas, 2016). Door het vergroten van de burgerparticipatie in de vorm van vrijwillige inzet hoopt Humanitas Twente haar doel ‘het vergroten van zelfredzaamheid bij de deelnemers’ te bereiken.

Resultaten/Conclusie/Aanbevelingen

Met behulp van het theoretisch kader, de inhoudsanalyse en de resultaten zijn de deelvragen en hoofdvraag beantwoord. Daarbij zijn passende conclusies en aanbevelingen gevormd.
Humanitas Twente merkt net als bij Humanitas Nederland een groei in het aantal aanmeldingen voor zorg dat verleend wordt door de vrijwilligers van Humanitas (Humanitas ,2016). Humanitas Twente wil nu graag weten of het om specifieke doelgroepen gaat en zo ja welke dit dan zijn. Zodat Humanitas Twente zelf als organisatie kan kijken of ze op deze doelgroep kunnen anticiperen.
Welke hulpvragen worden in het huidige informele hulpverleningsaanbod van Humanitas Twente niet voorzien en op welke manier kan Humanitas Twente op deze h

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk