De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat werkt is waar

Onderzoek naar (woon)overlast door psychisch kwetsbaren

Wat werkt is waar

Onderzoek naar (woon)overlast door psychisch kwetsbaren

Samenvatting

De (woon)overlast door psychisch kwetsbare mensen neemt steeds verder toe. Steeds vaker zijn er artikelen op internet of in de krant te vinden waar in staat vermeld dat het aantal psychisch kwetsbare mensen die overlast veroorzaken groter wordt. Naar aanleiding hiervan worden er zowel in Nederland als in het buitenland diverse projecten opgestart om deze overlast te kunnen verminderen. In de regio Twente zijn er diverse projecten opgestart, waaronder de pilot 10 in Twente, de pilot crisisopvang Dimence en het RFPN Oost – Nederland. Deze projecten zijn nog niet zo lang geleden van start gegaan en om te kijken wat de meerwaarde is van deze projecten richt dit onderzoek zich op de vraag:
 
“Wat is de meerwaarde van de pilot 10 in Twente, de pilot crisisopvang Dimence en het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost - Nederland volgens de medewerkers van de betrokken disciplines en blijkend uit de dataverzameling?”
 
Om een antwoord te kunnen vinden op deze vraag is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse dataverzamelingsmethoden, namelijk dossieranalyses, interviews en een literatuuronderzoek. Voor de pilot 10 in Twente zijn er dossiers geanalyseerd van twee personen die deelnemen aan de pilot. Voor de pilot crisisopvang binnen Dimence is er een interview gehouden met de coördinator van het project in Almelo en is er aanvullende informatie verkregen via de coördinator van het project in Zwolle. Voor het RFPN Oost – Nederland is er een interview gehouden met de coördinator en is er daarnaast ook nog een dossieranalyse uitgevoerd over de 27 aangemelde casussen.
De algemene meerwaarde van de twee pilots en het RFPN Oost – Nederland is dat er kortere lijnen ontstaan tussen de verschillende disciplines, dat er een betere informatievoorziening is en dat de verschillende disciplines sneller met elkaar in contact komen.
                In de pilot 10 in Twente ontstaan deze kortere lijnen door het CO24dak systeem wat is ingevoerd, hierin staat alle informatie vermeld van alle disciplines over de casus Doordat deze informatie inzichtelijk is voor de betrokkenen rondom de casus, kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden. Beslissingen omtrent maatregelen kunnen sneller genomen worden, omdat iedereen op de hoogte is van de ontwikkelingen en ook zou er een intensievere samenwerking op gang worden gebracht met het netwerk.
                Door de pilot crisisopvang binnen Dimence ontstaan er kortere lijnen tussen Dimence en de politie. Interventies kunnen hierdoor snel ingezet worden en er hoeft geen onnodig lang traject gevolgd te worden. De regie wordt bij de cliënt gelaten door om het half jaar te evalueren of de persoon nog op de zogenoemde ‘dynamische lijst’ wil staan.
                Door het RFPN Oost – Nederland worden verschillende disciplines die betrokken zijn rondom een casus bij elkaar gebracht. De aanmelder beslist hierbij gedeeltelijk wie er bij dit overleg aanwezig zijn. Ketenpartners leren elkaar hierdoor kennen en leren elkaar beter begrijpen. Vanuit dit RFPN wordt er weer een nieuw plan van aanpak opgesteld, waardoor 80% van de hulpverlening weer op gang komt.
 
Op basis van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen gedaan. Twee algemene aanbevelingen zijn het vervolgen van dit onderzoek door middel van een vervolgonderzoek en het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende partijen. Aangezien het niet mogelijk was om alle benodigde informatie te verzamelen is het goed om nog een vervolgonderzoek op te zetten en om zo ook te kijken naar vorderin

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk