De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapporteren kun je leren!

Rapporteren kun je leren!

Samenvatting

De OSG Hengelo is de laatste jaren zowel bestuurlijk als financieel in zwaar weer gekomen. Dit komt niet in de laatste plaats door het gebrek aan inzicht in haar eigen prestaties. Onlangs is er door het College van Bestuur een Planning- en Controlcyclus vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze Planning- en Controlcyclus zijn de interne rapportages. Deze interne rapportages dienen aangeboden te worden aan de interne stakeholders van de OSG Hengelo. Het is de bedoeling dat middels deze interne rapportages het inzicht in de eigen organisatie verbetert.
 
De doelstelling van deze onderzoeksopdracht luidde: “Het voor juli 2015 opleveren van een schriftelijk rapport waarin aanbevelingen staan omtrent de wijze waarop de OSG Hengelo de interne rapportage moet inrichten ten behoeve van een toereikende risicobeheersing op het beleidsterrein bedrijfsvoering (financiën, onderwijs, leerlingen, personeel en huisvesting) van deze organisatie.”
 
Tijdens het onderzoek zijn de risico’s, normen en aangeboden gegevens (allen ten aanzien van interne rapportages) onderzocht.
 
Risico’s
Net zoals iedere organisatie loopt de OSG Hengelo risico’s. Door middel van het opstellen en aanbieden van interne rapportages wil de organisatie bepaalde risico’s beheersbaar maken. Tijdens het onderzoek is het COSO-ERM model gebruikt om de risico’s - die betrekking hebben op interne rapportages - te identificeren, in te schatten en om hier vervolgens op te reageren. Er kan worden geconcludeerd dat middels het opstellen en aanbieden van interne rapportages de geïdentificeerde risico’s worden gemitigeerd en zodoende de risicobeheersing van de OSG Hengelo wordt verbeterd.
 
Normen
Om effectief de eigen organisatie te kunnen sturen middels interne rapportages zijn er normen nodig. Uit het onderzoek is gebleken dat de OSG Hengelo deze tot op heden niet had opgesteld, wat niet raar is aangezien uit onderzoek is gebleken dat de opgestelde doelstellingen veelal niet meetbaar waren, terwijl er zonder meetbare doelstellingen niet kan worden geconcludeerd of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Een gevolg is dat de schooldirecteuren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de resultaten van desbetreffende school, omdat de resultaten niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
Door het ontbreken van normen kan er niet worden vergeleken, waardoor een groot stuk besturing en beheersing van risico’s ontbreekt.
 
Aan de hand van de Balanced Scorecard is een zelfontwikkeld stappenplan opgesteld dat gevolgd kan worden om interne rapportages te implementeren. De stappen zijn:

Vaststellen van de strategie en (meetbare) doelstellingen;
Identificeren van de kritieke perspectieven;
Bepalen van prestatie-indicatoren per kritiek perspectief;
Opnemen van normen per prestatie-indicator;
Meten van gerealiseerde gegevens;
Opstellen van interne rapportages;
Vergelijken gerealiseerde gegevens met opgestelde normen; en
Bijsturen van de organisatie bij afwijkingen.

 
Gedurende het onderzoek is het beschreven stappenplan reeds deels uitgevoerd.
 
Aangeboden gegevens
Om een organisatie effectief te kunnen sturen dienen de juiste mensen de juiste gegevens op de juiste momenten te ontvangen. Uit het onderzoek is gebleken dat dit bij de OSG Hengelo niet het geval was. Dit valt te verklaren uit het feit dat er tot op heden geen interne rapportages zijn aangeboden aan de verschillende interne stakeholders.
Tijdens de interviews is geconstateerd dat niet alle interne stakeholders inzichtelijk hebben aan welke specifieke gegevens zij behoefte hebben. Mede door dit gebrek is gekozen om

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAccountancy
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk