De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Be Part of our Story, Anecdote

Rechten:

Be Part of our Story, Anecdote

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Anecdote is een jong en sterk groeiend kledingmerk. Het is opgezet in 2009 met als doel om hoge kwaliteit kleding te maken; draagbaar voor elke dag. Bij Anecdote staan momenten uit het leven van de eigenaresse centraal. De collecties zijn gebaseerd op verhalen over deze momenten uit haar leven. Elke collectie staat voor een ander verhaal waarmee de consument zich kan identificeren. Anecdote wil niet alleen kleding maken maar ook een verhaal delen. De kernboodschap van het merk Anecdote is dat het belangrijk is om te genieten van momenten uit het leven De gewenste identiteit van het merk heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Het imago heeft echter niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Anecdote wil inzicht in dit verschil en een advies om dit verschil te verkleinen door het inzetten van de juiste communicatiemiddelen. De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt: Wat is de werkelijke identiteit, fysieke identiteit en imago van Anecdote en in hoeverre wijkt deze af met hun gewenste identiteit. En hoe kunnen eventuele gaps met behulp van communicatie verkleind worden? Met daarbij de volgende doelstelling: Inzicht brengen in de gewenste identiteit, de werkelijke identiteit, de fysieke identiteit en het imago van Anecdote, om zo het verschil tussen de gewenste identiteit en het imago vast te stellen en de oorzaak hiervan te benoemen. Deze kennis is nodig om een sterk onderbouwd advies te geven, over hoe het verschil zo klein mogelijk kan worden gemaakt door middel van communicatie, in de vorm van een communicatie-adviesrapport. Met behulp van de gap-analyse van Jaap van der Grinten is de probleemstelling beantwoord en de doelstelling behaald. De gemeenschappelijke vertrekpunten waarmee de gewenste identiteit vergeleken is met de werkelijke identiteit, fysieke identiteit en het imago bij klanten zijn; ‘kwaliteit’, ‘storytelling’, ‘creatief’ en ‘servicegericht’. Daaruit blijkt dat de gevonden verschillen, ook wel gaps genoemd, zijn ontstaan doordat de gemeenschappelijke vertrekpunten ‘storytelling’ en ‘creatief’ niet goed zijn doorgevoerd naar zowel de werkelijke identiteit, de fysieke identiteit en het imago. Zo meent vijftig procent van de ondervraagde klanten niet te weten of er een verhaal achter het merk zit, heeft deze groep klanten nauwelijks ‘creatief’ als spontane of geholpen associatie met het merk en vindt 22 procent het merk niet creatief. Ook de werknemers geven aan dat zij Anecdote niet als creatief merk zien en het onduidelijk vinden of er echt een verhaal achter de collectie zit. De observatie van de fysieke identiteit laat zien dat de presentatie van de kleding op de webshop weinig creativiteit uitstraalt en er een verrassingseffect ontbreekt. Door verdieping in de theorie blijkt dat het belangrijk is om als merk een verhaal te vertellen dat authentiek en consistent is. Zo kunnen de klanten zich met het verhaal identificeren en verbinden en krijgt het merk een sterkere positie ten opzichte van haar concurrenten. Daarnaast is het belangrijk dat het merk het merkinnerlijk en merkuiterlijk op elkaar zijn afgestemd, zodat het imago de identiteit reflecteert. Het opbouwen van een goed imago verplaatst zich steeds meer naar online. Hierdoor is contentmarketing één van de belangrijkste marketinginstrumenten geworden om de identiteit van een merk over te brengen op de consument. Als laatste biedt het rapport een advies voor het verkleinen van de gevonden gaps door middel van communicatie. In dit advies worden de merkwaarden ‘creatief’ en ‘storytelling’ benadrukt en staat de propositie: ‘Anecdote biedt op een creatieve manier de kans om je te laten genieten van jouw momenten’, centraal. De strategie van het marketingcommunicatieplan is er voornamelijk op gericht om de psychosociale betekenis van het merk te versterken. Het advies is om dit te doen door een intern concept dat zich richt op de werknemers en een extern concept, dat zich richt op de consument, waardoor de gevonden gaps verkleind worden. Anecdote is een jong en sterk groeiend kledingmerk. Het is opgezet in 2009 met als doel om hoge kwaliteit kleding te maken; draagbaar voor elke dag. Bij Anecdote staan momenten uit het leven van de eigenaresse centraal. De collecties zijn gebaseerd op verhalen over deze momenten uit haar leven. Elke collectie staat voor een ander verhaal waarmee de consument zich kan identificeren. Anecdote wil niet alleen kleding maken maar ook een verhaal delen. De kernboodschap van het merk Anecdote is dat het belangrijk is om te genieten van momenten uit het leven. De gewenste identiteit van het merk heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Het imago heeft echter niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Anecdote wil inzicht in dit verschil en een advies om dit verschil te verkleinen door het inzetten van de juiste communicatiemiddelen. De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt: Wat is de werkelijke identiteit, fysieke identiteit en imago van Anecdote en in hoeverre wijkt deze af met hun gewenste identiteit. En hoe kunnen eventuele gaps met behulp van communicatie verkleind worden? Met daarbij de volgende doelstelling: Inzicht brengen in de gewenste identiteit, de werkelijke identiteit, de fysieke identiteit en het imago van Anecdote, om zo het verschil tussen de gewenste identiteit en het imago vast te stellen en de oorzaak hiervan te benoemen. Deze kennis is nodig om een sterk onderbouwd advies te geven, over hoe het verschil zo klein mogelijk kan worden gemaakt door middel van communicatie, in de vorm van een communicatie-adviesrapport. Met behulp van de gap-analyse van Jaap van der Grinten is de probleemstelling beantwoord en de doelstelling behaald. SUMMARY Anecdote is a young and fast-growing clothing brand. It was established in 2009 for the purpose of designing high quality clothing, fit for daily wear. Anecdote focuses around moments taken from the owner's life. The clothing collections are based on stories about these moments. Each collection represents a different story, which the consumer can identify with. Anecdote wants to make more than clothes; she wants to share her story. Her core message is; it is important to enjoy moments in life. The desired identity of the brand has developed over the years. The image, however, has failed to keep up with that development. Anecdote wants understanding about the difference and an advice about how to minimise the gap. The problem definition of this research is as follows: What is the true identity, the physical identity and the image of Anecdote, to what degree do they deviate from their desired identity and how are any gaps between the former and latter minimised by the aid of communication? This is accompanied by the following objective: Improving the understanding of the desired identity, the true identity, the physical identity and the image of Anecdote, and in doing so determining the difference between its image and desired identity and listing the cause(s) of this difference. This knowledge is required in order to formulate a well-substantiated advice about how to minimise the difference as much as possible by means of communication, through drafting a communication & advice report. With the aid of Jaap van der Grinten's gap-analysis, the problem definition has been answered and the objective has been met. The core concept of Anecdote revolves around 'storytelling', 'quality', 'creative' and 'service-oriented' standing as its brand values. These are the common starting points used to compare the desired identity with the true identity, the physical identity and the image among customers. It shows that the uncovered gaps come into play due to the common starting points 'storytelling' and 'creative' not being conveyed properly to the employees, and not implemented properly within the physical identity and the image. For instance, fifty percent of the respondents claimed they were unaware of the brand having a story behind it. They barely associated 'creative' with the brand (either spontaneously or aided), and 22 percent does not perceive the brand to be creative at all. The employees, too, mention they do not view Anecdote to be a creative brand and it remains ambiguous to them if the collection genuinely carries a story. The observation of the physical identity reveals that the presentation of the clothing on the web-shop lacks both creativity and a surprise element. Desk research reveals that it is important for a brand to tell a story that is authentic and consistent. This way, customers engage and identify with the story and the brand obtains a stronger competitive position. Apart from this, it is vital that the brand carries a strong identity and that all expressions and contact points are aligned to have them reflect the identity. Online is the new way to build a strong brand image. As a result contentmarketing became one of the most influences marketing tools to build a strong brand image. The last chapter of this report gives an advice how to minimise the gaps by using communication tools. In this the brand values: ‘creative’ and ‘storytelling’ are leading and is the proposition; Anecdote offers in a creative way the chance to let you enjoy your moment’, the core of the concept. The strategy of the marketing communication plan is focused on strengthen the psychosocial meaning of the brand. To provide that, there is chosen for an intern concept focused on employees and an extern concept to get customers to view Anecdote as being a creative and storytelling brand, which will minimise the uncovered gaps.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk