De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De almacht van de media omtrent de 'woekerpolisaffaire’

Rechten:

De almacht van de media omtrent de 'woekerpolisaffaire’

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Achtergrond In 2006 is ‘de woekerpolisaffaire’ aan het licht gekomen. Een woekerpolis is een beleggingsverzekering met buitensporig hoge kosten. Dit zeer omvangrijke financiële schandaal heeft de publieke opinie omtrent de financiële sector veranderd. Media-aandacht draagt bij aan de beeldvorming rondom dit onderwerp. Het onderwerp van dit onderzoek is het effect van media-aandacht op een dergelijke gebeurtenis. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de rol die het televisieprogramma Radar heeft gespeeld in het verloop van de affaire. Doel Inzicht krijgen in de functie van de media en de rol van TROS Radar in het verloop van de woekerpolisaffaire. Methode Met behulp van zowel desk- als fieldresearch is het onderzoek tot stand gekomen. De deskresearch bestaat uit literatuuronderzoek en is van belang voor de context van het onderwerp en om te onderzoeken wat er op politiek gebied is gebeurd. Fieldresearch wordt gedaan op kwalitatief en kwantitatief niveau. Zo zijn er diepte-interviews gehouden met grote verzekeraars, de Autoriteit Financiële Markten, het Klachteninstituut Financiële Diensten en het Verbond van Verzekeraars. Verder is er een uitgebreide enquête gehouden onder consumenten. Alle informatie uit de onderzoeken zijn geanalyseerd en gebruikt ter beantwoording van de hoofdvraag. Resultaten • Radar is het eerste televisieprogramma dat aandacht heeft besteed aan de woekerpolisaffaire en heeft er de meeste uitzendingen over gemaakt • De aandacht van de media heeft grote invloed op beleidsmatige veranderingen binnen de verzekeringsmaatschappijen. Radar heeft hierin een centrale rol gespeeld en heeft meer autoriteit dan andere media • Naar aanleiding van woekerpolisuitzendingen van Radar zijn er Kamervragen gesteld. Dit heeft indirect invloed op de politieke besluitvorming • Radar heeft veel invloed gehad op de financiële bewustwording van consumenten. Zo heeft Radar volgens consumenten het meest bijgedragen aan hun kennis over de woekerpolissen en heeft het programma de grootste invloed gehad op de ontwikkelingen omtrent de woekerpolisaffaire • De media-aandacht heeft allerlei veranderingen teweeg gebracht binnen het beleid en bestuur van financiële organisaties. Radar heeft hier indirect een invloedrijke rol in gespeeld English summary Background ‘The Woekerpolis affaire’ was discovered in 2006. This Dutch financial case is about investment insurances with excessive high costs. It is a large scandal that has changed the public perception towards the financial sector. Media coverage contributes to the perception of this subject. The subject of this research is the effect of media attention on such an event. The role of the televisionprogramme Radar in this case will be particularly highlighted. Purpose Understanding the function of the media and the role of Tros Radar in the course of ‘the Woekerpolis affaire’. Method To set up the research project, desk- and fieldresearch was used. The desk research consists of literature investigation which is important in the context of the subject and to investigate what happened in the political field. Field Research is done on qualitative and quantitative level. Investigation interviews with major insurers, the Financial Markets Authority, the Financial Services Complaints Institute and the Association of Insurers were done. There is also a survey conducted among consumers. All information from this research is analyzed and used to answer the main question. Results • Radar is the first television programme that drew attention to ‘the Woekerpolisaffaire’ and has broadcasted the most about the subject • The attention of the media has great influence on policy changes within the insurance companies. Radar has a central role and gained more authority than other media • Because of broadcasts about ‘the Woekerpolisaffaire’ by Radar, politicians asked parliamentary questions. This has an indirect influence on political decision making • Radar has a great influence on the financial awareness of consumers. According to consumers, Radar contributed the most to their knowledge of the investment insurances. The television programme also had the largest influence on the developments regarding ‘the Woekerpolisaffaire’ • The media attention has caused several changes in policy and governance of financial institutions. Radar indirectly played an influential role in this

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk